ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE Horní Sloupnice 14 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 222 mobil: 734 230 430
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně > Protiepidemická pravidla pro zahájení šk. roku 2021/22

Protiepidemická pravidla pro zahájení šk. roku 2021/22Datum konání:
24.8.2021

Protiepidemická pravidla pro zahájení šk. roku 2021/22
Vážení rodiče, milí žáci,
níže uvádíme výtah z pravidel platných pro zahájení školního roku. Celý text naleznete v přiloženém
souboru.
1/Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
2/Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a
pohybu osob před budovou školy.
3/Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků a žáky, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit.
4/U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k
dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
5/V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a
mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu ve škole.
6/Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první
test se provede 1. září ( žáci 1. třídy 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
7/Žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy nebo školského
zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).
8/Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v
návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.
8/Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní
od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě.
Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za
bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září
(příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.
9/ Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování
(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit
v základní škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve
třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít
sprchy,
nesmí zpívat,
používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří
nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole
zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a
musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržuje rozestup 1,5 m od ostatních
10/Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
11/Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
12/ V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a
žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění
testu třetí osobou.

Mgr. Václav Sychra
ředitel školy

MŠMT - Manuál k provozu škol a testovaní